Bijstanduitkering en schadevergoedingen - Venlex Advocaten Venlo | Strafrecht, huurrecht, civielrecht, schuldsanering
16400
post-template-default,single,single-post,postid-16400,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Bijstanduitkering en schadevergoedingen

Bijstanduitkering en schadevergoedingen

De bijstandsgerechtigde kent op grond van artikel 17 lid 1 ParticipatieWet een inlichtingenplicht. Volgens deze inlichtingenplicht dient de bijstandsgerechtigde aan het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden te doen waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op diens arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.

Niet nakomen inlichtingenplicht, boete, beëindiging en terugvordering.

Ontvangsten in verband met geleden schade kunnen gezien artikel 31 lid 1 en 2 ParticipatieWet gevolgen hebben voor (de hoogte van) het recht op bijstand. Het niet nakomen van de inlichtingenplicht kan leiden tot een boete zoals genoemd in artikel 18a ParticipatieWet. Wanneer het niet of onjuist verstrekken van inlichtingen heeft geleid tot te veel of ten onrechte verstrekte bijstand dan kan dit op grond van artikelen 54 en 58 ParticipatieWet zelfs leiden tot intrekking, herziening of beëindiging van het recht op bijstand en terugvordering van de te veel verstrekte bijstand.

Beleidsvrijheid.

De gemeente kent bij de uitvoering van de ParticipatieWet een bepaalde mate van beleidsvrijheid. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentes de ParticipatieWet verschillend kunnen uitvoeren. Doorgaans worden vergoedingen van feitelijk geleden schade geheel vrijgelaten. Dat geldt niet voor een vergoeding die wordt verstrekt in verband met een verlies aan verdienvermogen (verlies van inkomsten). Een dergelijke vergoeding wordt over het algemeen geheel verrekend met de bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering betreft namelijk een uitkering die voorziet in de kosten van levensonderhoud. Een vergoeding van het verlies aan verdienvermogen komt naar zijn aard hiermee overeen. Uit artikel 32 lid 1 ParticipatieWet vloeit voort dat dit deel van de schadevergoeding zal moeten worden aangewend voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Zorg voor duidelijkheid.

Door verzekeraars worden vaak voorschotten onder algemene titel toegekend zonder expliciet te benoemen waar de verstrekte vergoedingen op zien. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om in samenspraak met de verzekeraar expliciet te benoemen waar de vergoedingen op zien. Wanneer onvoldoende duidelijk is waar de verstrekte vergoedingen op zien dan kan de gemeente de verleende bijstand terugvorderen met toepassing van artikel 58 lid 2 onder f ParticipatieWet.

De immateriële schadevergoeding.

De immateriële schadevergoeding (smartengeld) wordt over het algemeen vrijgelaten. Dit kan anders zijn wanneer de immateriële schadevergoeding zo hoog is dat het in strijd komt met het aanvullende karakter van de ParticipatieWet. Het onverkort buiten beschouwing laten van de immateriële schadevergoeding kan daarom niet altijd in overstemming zijn met het karakter van de bijstand. In dat geval kan de immateriële schadevergoeding als inkomen worden gezien. De wijze waarop gemeentes hiermee omspringen verschilt per gemeente. Sommige gemeentes hebben beleidsregels, beleidswijzers of beleidslijnen opgesteld terwijl andere gemeentes een beoordeling per individueel geval laten plaatsvinden.

Verliest de bijstandsgerechtigde zijn recht op een bijstandsuitkering? Of wordt (een deel van) de schadevergoeding door de gemeente niet buiten beschouwing gelaten? Dan dient dit gedeelte gezien te worden als schade. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook in het geval men het recht op een zorg- en/of huurtoeslag verliest. Oplettendheid is daarom vereist voordat men tot een finale regeling van de schade komt.

Nog vragen of hulp nodig?

Heeft u nog vragen of heeft u te maken met een beëindiging van of korting op uw uitkering, bijvoorbeeld wegens een ontvangen schadevergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.