Omgang met tieners - Venlex Advocaten Venlo | Strafrecht, huurrecht, civielrecht, schuldsanering
16390
post-template-default,single,single-post,postid-16390,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Omgang met tieners

Omgang met tieners

In veel echtscheidingen wordt er letterlijk en figuurlijk gevochten om de kinderen. Dergelijke scheidingen monden al snel uit in een vechtscheiding met in de regel alleen maar verliezers. Als ouders er samen niet uit komen, dan is het vaak aan de rechter om een regeling over de omgang vast te leggen. Hoewel in dergelijke zaken iedere leeftijdsgroep van kinderen wel zijn eigen moeilijkheden heeft, is het juist in kwesties waarbij oudere kinderen (tieners) betrokken zijn soms bijzonder lastig om tot een oplossing te komen. Hieronder zal ik ingaan op een aantal dilemma’s waar de rechter (en de advocaten) tegenaan kunnen lopen.

Hoe is het wettelijk geregeld?

Voordat ik toekom aan een aantal interessante voorbeelden uit de rechtspraak, eerst nog even kort: “Hoe zit het ook al weer?”

In internationale verdragen zoals bijvoorbeeld het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is bepaald dat een kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Dit recht is ook vastgelegd in de Nederlandse wet (artikel 1:377a en 1:253a Burgerlijk Wetboek). Dit is een belangrijk recht waar niet zomaar aan voorbij mag worden gegaan. Daarom is in de wet opgenomen dat dat recht bestaat (voor de ouder zonder gezag staat er zelfs expliciet dat er een plicht tot omgang bestaat.) Komen ouders daar samen niet uit dan kan de rechter op verzoek van de ouders of één van hen een omgangsregeling (formeel een zorg- en contactregeling genoemd) vaststellen. Het belang van het kind is daarbij het voornaamste beoordelingscriterium.

In de wet staat ook dat slechts in een beperkt aantal gevallen omgang tussen een ouder en een kind kan worden ontzegd. Dit is onder anderen het geval indien een kind van 12 jaar of ouder ernstige bezwaren uit tegen omgang. Deze bepaling maakt het vaststellen van een zorg- en contactregeling met een twaalf plusser vaak bijzonder lastig.

Deze kinderen worden namelijk door de rechter gehoord en als zij aangeven geen omgang te willen, kan dit een reden zijn om geen omgangsregeling vast te stellen.

Het belang van het kind, balanceren op een dunne lijn.

Een uitspraak van het Hof Den Bosch van 26 januari 2018 laat zien waar de rechters soms mee worstelen. In die zaak speelde in hoger beroep de vraag hoe moest worden besloten over de omgang tussen een vader en zijn 3 nog minderjarige kinderen. De rechtbank had in eerste aanleg een omgangsregeling bepaald, maar zowel de moeder als ook de vader waren het hier niet mee eens. Tijdens de behandeling in hoger beroep zijn er verschillende dingen geprobeerd om het contact tussen de vader en de kinderen weer te herstellen. Zo heeft er een familiegesprek plaatsgevonden alsmede proefcontacten tussen één van de kinderen en de vader. Toch heeft dit niet geleid tot een structureel contactherstel tussen vader en de kinderen.

De kinderen hebben aan het hof aangegeven dat zij willen dat hun vader de procedure staakt en omgang niet langer afdwingt. Het hof overweegt daarbij het volgende:

“Het hof heeft de ouders ter zitting voorgehouden het in het belang van de kinderen noodzakelijk te achten dat tussen de vader en de kinderen een contactregeling geldt, die inhoudt dat daar waar er mogelijkheden zijn voor contact tussen de vader en (één van) de kinderen, deze mogelijkheden door de ouders worden benut en beide ouders zich inspannen om het contact daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar waarbij de kinderen de vrijheid wordt gelaten of en in hoeverre zij daarop ingaan. Contact tussen de vader en de kinderen vindt dan slechts plaats op die momenten dat de kinderen het zelf (ook) wensen.”

Het hof legt dan ook een omgangsregeling op waarbij het aan de kinderen is om aan te geven wanneer ze contact met hun vader willen hebben. Daarmee wordt het belang van de omgang – ook voor de kinderen – benadrukt, maar wordt ook recht gedaan aan de expliciete wens van de kinderen.

Een andere uitspraak waarbij de mening van de minderjarige tiener doorslaggevend was, betrof de uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 december 2017. In deze uitspraak was sprake van een 16 jarige dochter die een bijzonder negatief beeld had van haar vader. Zij wilde geen contact met hem en heeft dit ook uitdrukkelijk aan het hof kenbaar gemaakt.

Het Hof onderkent het belang van de man bij omgang met dochter en deelt de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming over de invloed van het negatieve vaderbeeld van de dochter op haar ontwikkeling. Niettemin staat vast dat sprake is van ernstige bezwaren van de dochter tegen omgang. Dat haar weerstand mogelijk mede is ontstaan door moeder laat de situatie onverlet. Sprake is van een 16-jarig meisje wier uitdrukkelijke wens om geen contact te hebben met de man dient te worden gerespecteerd mede om de dochter in staat te stellen in alle rust haar eindexamen te doen.

Het kind beslist niet (altijd)

Dat het niet (altijd) aan het kind is om te bepalen of en zo ja hoe er omgang kan plaatsvinden blijkt uit weer een andere uitspraak van de rechtbank Gelderland van 5 december 2017.  In die zaak verzoekt de moeder om inperking van de zorgregeling tussen het kind van 12 jaar en vader. Het kind heeft geen goed contact met hem en wil zo min mogelijk naar hem toe. De rechter vindt dat de wensen van kind over het contact met zijn vader belangrijk zijn en dat daar ook rekening mee gehouden moet worden. Maar het kan niet zo zijn dat een kind zelf mag beslissen hoe vaak dat contact er is of hoe lang. In verband hiermee wordt door de rechtbank een bijzondere curator benoemd die tot opdracht krijgt te onderzoeken welke zorg- en contactregeling het meest in het belang van het kind is.

Wat ons deze uitspraken laten zien is dat het vaak maatwerk is wanneer het gaat om het laten vaststellen van een omgangsregeling tussen een ouder en een kind, vooral als het om tieners gaat. Bijstand van een specialist is dan zeker geen overbodige luxe.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan vrijblijvend contact met ons op.